Linh kiện điện tử công suất Mitsubishi

Linh kiện điện tử công suất Mitsubishi

Liên Hệ

Linh kiện điện tử công suất Mitsubishi

IGBT/IPM/PIM/GTR/Doide/SCRDarlington/Rectifier/ power module MITSUBISHI

IGBT module, power module, thyristor MITSUBISHI

Hotline: 090 8098 802
Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin và giá tốt nhất.

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Linh kiện điện tử công suất Mitsubishi

IGBT/IPM/PIM/GTR/Doide/SCRDarlington/Rectifier/ power module MITSUBISHI

IGBT module, power module, thyristor MITSUBISHI

tpco-linh-kien-cong-suat-igbt-thyristor-2 tpco-linh-kien-cong-suat-igbt-thyristor-1 tpco-linh-kien-cong-suat-igbt-thyristor-4 tpco-linh-kien-cong-suat-igbt-thyristor-mittsubishi-2 tpco-linh-kien-cong-suat-igbt-thyristor-mittsubishi-4 tpco-linh-kien-cong-suat-igbt-thyristor-mittsubishi-3 tpco-linh-kien-cong-suat-igbt-thyristor-mittsubishi-1

Thinh Phat Industrial Automation. Ltd
IGBT/IPM/PIM/GTR/Doide/SCRDarlington/Rectifier/ power module
MITSUBISHI module CM200HA-12H CM75DU-12H CM75E3U-12 PM150RSA060 QM20BA-H TM20RZ-H QM50TB-2H
MITSUBISHI module CM400HA-12H CM75DU-12E CM75E3Y-12 PM10RSH120 QM30DY-24 QM200DY-HB QM50TB-24
MITSUBISHI module CM600HA-12H CM75DY-12E CM100E3U-12 PM15RSH120 QM30AA60 PM10RHB-120 QM100TF-HB
MITSUBISHI module CM600HU-12H CM75DY-12H CM100E3Y-12 PM25RSK120 QM30TB1-H PM15RHB-120 QM50TX-HB
MITSUBISHI module CM600HA-12F CM100DU-12H CM200E3U-12 PM25RSB120 QM300DY-2HB PM75RSD-060 QM75TX-HB
MITSUBISHI module CM300HA-12E CM100DY-12E CM200E3Y-12 PM15RHB120 QM300DY-24B PM200DVA-120 QM100TX-HB
MITSUBISHI module CM1000HA-24H CM100DU-12E CM300E3U-12 PM10RHB120 QM50HJ-H PM200DVA-120-02 QM30TB-2HB
MITSUBISHI module CM200HA-24H CM100DY-12H CM300E3Y-12 PM50RHA060 QM50HC-H PM10CNJ060 QM50TB-2HB
MITSUBISHI module CM300HU-24H CM150DU-12E CM50DY-28H PM50RSE120 QM50HG-H PM15CNJ060 QM50TB-24B
MITSUBISHI module CM400HU-24H CM150DY-12E CM75DY-28H PM50RSD120 QM50TB-H PM20CNJ060 FS18SM-10
MITSUBISHI module CM600HU-24H CM150DU-12H CM200DY-28H PM75RSE120 QM50E3Y-HD PM30CNJ060 FS50DY-9
MITSUBISHI module CM300HA-24H CM150DY-12H CM300DY-28H PM75RSD120 QM50DY-2HA QM100E3Y-H FS50DY-10
MITSUBISHI module CM300HA-24E CM200DU-12E CM50E3U-24E PM150RSD120 QM50DY-2HB QM150CDY-10 FS22SM-10
MITSUBISHI module CM400HA-24E CM200DU-12H CM50E3Y-24E PM100RSE120 QM50DY-24B QM100HA-H FM100HY-10
MITSUBISHI module CM600HA-24H CM200DY-12E CM75E3U-24E PM100RSD120 QM75DY-24B RM20TA-20 FM75HA-10
MITSUBISHI module CM600HA-24E CM200DY-12H CM75E3Y-24E PM25RHB120 QM50TB2-H RM250HB-10F CT60AM-20
MITSUBISHI module CM800HA-24E CM300DU-12H CM100E3U-24E PM50RSA120 QM75HA-HB RM250HB-20F CT30SM-12
MITSUBISHI module CM1000HA-24E CM300DU-12E CM100E3Y-24E PM50RVA120 QM75DY-HD RM250HB-24F CT35SM-8
MITSUBISHI module CM400HA-28H CM300DY-12E CM150E3U-24E RM10TA-H QM75E3Y-HD RM60C2Z-H CT75SM-12
MITSUBISHI module CM600HA-28H CM300DY-12H CM150E3Y-24E RM10TA-M QM100TR-HB RM100C2Z-H CT15SM-24
MITSUBISHI module CM1000HA-28H CM400DY-12H CM200E3U-24E RM10TA-2H QM100E3Y-HD SF12D-8907 CT75AM-12
MITSUBISHI module CM400HA-34H CM50E3U-12E CM200E3Y-24E RM10TA-24 PM75RHA060 SF12D-8470 CM300HA-12H
MITSUBISHI module CM800HA-50H CM50E3Y-12E CM300E3U-24E RM10TB-H PM75RLA060 SF12D-8470H CM400HA-12E
MITSUBISHI module CM1200HA-50H CM75E3U-12H CM300E3Y-24E RM10TB-M PM75CSE060 SF12D-8329 CM600HA-12E
MITSUBISHI module CM800HD-66H CM75E3Y-12H CM400DY-50H RM15TA-H PM100CSD060 SF12D-8329H PM150RSE120
MITSUBISHI module CM800HA-66H CM100E3U-12H CM400DY-66H RM15TA-M PM100CSE060 SF12D-8907H PM600HSA120
MITSUBISHI module CM1200HD-66H CM100E3Y-12H CM15TF-12E RM15TA-2H PM150BVA060 SF12D-8716 PM600HHA060
MITSUBISHI module CM1200HA-66H CM150E3U-12H CM15TF-12H RM15TA-24 PM150CSD060 SF16DAZ-H 1-6 PM800HSA060
MITSUBISHI module CM50DY-12E CM150E3Y-12H CM20TF-12E RM15TB-H PM200CSD060 SF25DEZ-H 1-4 PM800HSA120
MITSUBISHI module CM50DY-12H CM200E3U-12H CM20TF-12H RM15TB-M PM200CSE060 SF5DAZ-M 1-5 PM300HHA120
MITSUBISHI module CM15TF-24E CM200E3Y-12H CM30TF-12E RM15TC-40 PM300CSE060 SF5DAZ-H 1-5 PM400HAS120
MITSUBISHI module CM15TF-24H CM300E3U-12H CM30TF-12H RM20TA-2H PM50CTJ060-3 SF30DPS-H 1-5 PM200DSA060
MITSUBISHI module CM20TF-24E CM300E3Y-12H CM50TF-12E RM20TA-24 PM50CSE060 SF16DPS-H 1-5 PM300DSA060
MITSUBISHI module CM20TF-24H CM50DU-24H CM50TF-12H RM20TPM-H PM75CFE060 SF5DPS-M1-6 PM400DVA060
MITSUBISHI module CM30TF-24E CM50DU-24E CM100TU-12H RM20TPM-M PM75CBS060 M57959L PM400DSA060
MITSUBISHI module CM30TF-24H CM50DY-24E CM100TU-12E RM20TPM-2H PM150CBS060 M57962L QM100E2Y-HK
MITSUBISHI module CM100TU-24H CM150DY-24H CM100TF-12E RM20TPM-24 PM15CNA060 M57950 QM100DQ-H
MITSUBISHI module CM100TU-24E CM100DU-24H CM100TF-12H RM30TA-H PM20CNA060 M57147 QM100TX1-HB
MITSUBISHI module CM100TF-24E CM75DU-24H CM75TU-12H RM30TA-M PM150CSD120 QM100DY-24BK
MITSUBISHI module CM100TF-24H CM300DY-24H CM75TU-12E RM30TB-H PM150CSE120 QM100DY-24K
MITSUBISHI module CM75TU-24H CM300DU-24H CM75TF-12E RM30TB-M PM100CBS120 QM100DY-HK
MITSUBISHI module CM75TU-24E CM200DU-24H CM75TF-12H RM30TC-2H PM75RSD060 M57741L QM100DY-2HBK
MITSUBISHI module CM75TF-24E CM200DY-24H CM150TU-12H RM30TC-24 PM75RSE060 PS21454-E QM120DX-H
MITSUBISHI module CM75TF-24H CM150DU-24H CM150TU-12E RM30TC-40 PM100RVA060 PS21445-E QM150DY-HBK
MITSUBISHI module CM50TU-24H CM100DY-24H CM150TF-12E RM30TPM-H PM100RRS060 PS21205 RM30DZ-24
MITSUBISHI module CM50TU-24E CM75DY-24H CM150TF-12H RM30TPM-M PM100RSD060 PS12018-A RM60DZ-2H
MITSUBISHI module CM50TF-24E CM50DY-24H CM200TU-12H RM50TC-2H PM100RSE060 QM20TB-H RM60DZ-24
MITSUBISHI module CM50TF-24H CM600HA-20F CM200DU-24F PM600DVA060 PM150RVA060 QM30TB-H RM100DZ-2H
MITSUBISHI module CM50TF-28H CM300HA1-24H CM400DU-12F PM600DSA060 PM150RSD060 QM15TB-H RM100DZ-24
MITSUBISHI module CM75TF-28H CM400DY1-12E CM300DU-24F PM75DSA120 PM150RSE060 TM400PZ-H RM150DZ-2H
MITSUBISHI module CM100TF-28H CM300YE2N-12F CM600HU-24F PM120DSA120 PM200RSD060 TM400UZ-H RM150DZ-24
MITSUBISHI module CM10TF-12H CM150YE4-12F CM50TU-24F PM150DSA120 PM200RSE060 TM400PZ-2H RM250DZ-2H
MITSUBISHI module CM10MDL-12H CM165YE4-12F QM30HA-HB PM200DSA120 PM300RSD060 TM400PZ-24 RM250DZ-24
MITSUBISHI module CM10MD-12H CM200YE4-12F QM30HA-H PM200DVA120 PM300RSE060 PM10CEA060 RM500DZ-2H
MITSUBISHI module CM15MDL-12H CM110YE4-12F QM50HE-H PM300DVA120 PM150RRA060 PM50CSD060 RM500DZ-24
MITSUBISHI module CM15MD-12H CM150DK-24E QM50HC-HE PM300DSA120 PM100RLA060 PM20CVL060-33 RM500HA-H
MITSUBISHI module CM20MDL-12H CM100DK-24E QM50HA-HB PM10CSJ060 PM150RLA060 PM30CVL060-33 RM500HA-2H
MITSUBISHI module CM20MD-12H CM300DV-34K QM50HA-H PM30CSJ060 PM200RRA060 PM200CGB060 RM500HA-24
MITSUBISHI module CM20LD-12H CM600E2Y-34H QM75HA-H PM20CSJ060 PM200RLA060 PM600CGB060 RM20DA-24F
MITSUBISHI module CM30LD-12H CM1400DU-24NF QM75E1Y-H PM15CSJ060 PM50RHA120 PM10CNA060 RM20DA-12F
MITSUBISHI module CM50LD-12H CM150TJ-12F QM100HY-H PM15CTM060 PMT50RSE120 PM50CSD120 RM50HG-24S
MITSUBISHI module CM10MDL-24H CM30YE13-12H QM150HY-H PM20CTM060 PM50RNE120 PM30RHC060 RM25HG-24S
MITSUBISHI module CM10MD-24H CM50YE12-12H QM5HG-24 PM30CTJ060 STK650-313 PM50RHB060 RM25HG-12S
MITSUBISHI module CM15MDL-24H CM100YE13-12H QM10HB-2H PM15CMA060 STK650-314 PM50VHA060 RM25HG-34S
MITSUBISHI module CM15MD-24H CM40YE13-12H QM30HQ-24 PM15CHA060 STK65050 PM50RSD060 RM50HG-12S
MITSUBISHI module CM25MDL-24H CM15YE13-12H QM30HC-2H PM20CHA060 STK650-413B PM50RSE060 RM25HA-24F
MITSUBISHI module CM25MD-24H CM15LD-12H QM30HY-2H PM20CMA060 PS11023 PM75VHA060 RM25HA-12F
MITSUBISHI module CM600HA-66H CM450HA-5F QM50HY-2H PM20CEA060 PS11025 TM400UZ-2H RM100HA-24F
MITSUBISHI module CM600YE2N-12F CM50DY-12H QM100HY-2H PM20CEE060 QM150DY-3H TM400UZ-24 RM100HA-12F
MITSUBISHI module CM600YE2P-12F CM75DY-12H QM30DY-H PM50CTK060 QM150DY-2HB PM400HSA120 RM250HA-24F
MITSUBISHI module CM600HA-5F CM1800HD-34H QM50DY-H PM75CTK060 QM150DY-2HBK FM100E2Y-10 RM300HA-12S
MITSUBISHI module CM400YE2P-12F CM900HB-90H QM75DY-H PM100CVA060 QM400HA1-2H PS12036 RM300HA-12F
MITSUBISHI module CM400YE2N-12F CM1200HC-66H QM100DY-H PM100CSA060 QM400HA1-H RM25TN-2H RM300HA-24S
MITSUBISHI module CM800HB-50H CM10YE13-12H QM150DY-H PM150CVA060 QM400HA-24B QM100E2Y-HD RM300HA-24F
MITSUBISHI module CM600HB-90H CM10MDL12H QM200DY-H PM150CSA060 QM400HA-2HB QM50E2Y-HD RM400HA-24S
MITSUBISHI MODULE CM400DU-5F CM10MD12H QM30E2Y-H PM300CVA060 QM600HA-2HBK QM5HL-24 RM400HA-20S
MITSUBISHI MODULE CM600DU-5F CM15MDL12H QM50E2Y-H PM300CSA060 QM600HA-24K PS12014-A RM400HA-34S
MITSUBISHI module QM200HA-H CM15MD12H QM75E2Y-H PM200CVA060 QM600HA-24B PM100CLA060 RM400HV-34S
MITSUBISHI module QM200HH-H CM20MDL12H QM100E2Y-H PM200CSA060 QM600HA-24BK PM50VHA-060 RM20CA-12S
MITSUBISHI module QM300HA-H CM20MD12H QM15DX-2H PM300CSD060 QM600HA-2HK QM50E3Y-H KE724502
MITSUBISHI module QM300HA-HB CM10MDL24H QM30DY-2H PM15CZF120 QM800HA-24B UM75CDY-10 KE724503
MITSUBISHI module QM300HH-H CM10MD24H QM50DY-2H PM10CZF120 PS21864 UM100CDY-10 30X6H
MITSUBISHI module QM400HA-H CM15MDL24H QM75DY-2H PM75CSA120 PS21865 UM150CDY-10 ME700802
MITSUBISHI module QM500HA-H CM15MD24H QM100DY-2H PM100CSA120 PS21867 QM50DX-H ME601215
MITSUBISHI module QM600HD-M CM25MDL 24H QM150DY-2H PM75CVA060 PS21869 QM75DX-H MEB00806
MITSUBISHI module QM100HC-M CM25MD 24H QM200DY-2H PM30RSF060 PS11034 QM100DX-H KS621K20
MITSUBISHI module QM200HC-M CM100BU-12H QM10TD-H PM30RMC060 PS11036 QM150DX-H KS621220
MITSUBISHI module QM300HC-M CM1200HB-66H QM15TD-H PM75RSK060 PS11035 QM75CY-H KS221K10
MITSUBISHI module QM150HY-2H CM200DY-12NE QM20TD-H PM50RSK060 PS21353-G QM100CY-H RM50C1A-12S
MITSUBISHI module QM200HA-2H CM200DY-12HE QM30TF-H PM50RSA060 PS12038 QM150CY-H RM50C1A-12F
MITSUBISHI module QM200HA-24 CM300DY-12NE QM50TF-H PM75RVA060 PS12034 QM300DY-2H RM100CA-24F
MITSUBISHI module QM300HA-2H CM300DY-12HE QM15TB-2H PM75RSA060 PS12035 QM300DY-24 RM100CA-12F
MITSUBISHI module QM300HA-24 CM150DY-12NE QM15TB-24 PM75RRA060 KT224510 QM30E2Y-2H RM100C1A-24F
MITSUBISHI module QM400HA-2H CM150DY-12HE QM30TB-24 PM100RSA060 QM30CY-H QM50E2Y-2H RM100C1A-12F
MITSUBISHI module QM400HA-24 QM150E3Y-2HK RM50TC-24 RM20CA-24F QM50CY-H QM30E3Y-2H RM200DA-24F
MITSUBISHI module QM600HA-24 QM100E3Y-2HK RM50TC-H RM20CA-24S QM10KD1-HB QM50E3Y-2H RM200DA-20F
MITSUBISHI module QM600HA-2H QM150E2Y-2HK RM75TC-2H RM20CA-12F KD221K03 QM75E2Y-24 RM300CA-9W
MITSUBISHI module QM800HA-2H QM100E2Y-24 RM75TC-24 RM20C1A-12F KD424520A4 QM75E2Y-2H TM90CZ-H
MITSUBISHI module QM800HA-24 QM150E2Y-24 RM75TC-H RM20C1A-24S KD621K30 QM75E3Y-24 TM200CZ-H
MITSUBISHI module QM1000HA-2HB QM75TF-H RM30DZ-H RM20C1A-24F KD621220 QM75E3Y-2H TM20DA-H
MITSUBISHI module QM1000HA-24B QM75TF-HB RM500DZ-H RM50DA-24F KD621230 QM100E2Y-2HK TM25DZ-H
MITSUBISHI module QM150E2Y-H QM100TF-H RM60DZ-H RM50DA-24S KC224575 TM60SA-6 TM25DZ-2H
MITSUBISHI module QM150E3Y-H QM50TX-H RM100DZ-H RM50DA-12S KD226010 TM90SA-6 TM25DZ-24
MITSUBISHI module QM15DX-H QM75TX-H RM250DZ-H RM50DA-12F KT224515 TM150SA-6 TM55DZ-H
MITSUBISHI module QM20DX-H QM100TX-H RM150DZ-H RM50C1A-24F KR224505 TM20RA-H TM55DZ-2H
MITSUBISHI module QM30DX-H QM30TB-2H RM30DZ-2H RM50C1A-24S KE724501 TM25RZ-H TM55DZ-24
MITSUBISHI module TM200DZ-24 KS221K05 PM20CTM060-3 PS21553-N PS12015 TM25RZ-2H TM90DZ-H
MITSUBISHI module TM400DZ-H KS524575 PM20CEF060-5 PS12033-Y2 PS20341-N TM25RZ-24 TM90DZ-2H
MITSUBISHI module TM400DZ-2H KS221K15 PM20CEF060-32 PS21255-A1 PS20351-N TM55RZ-H TM90DZ-24
MITSUBISHI module TM400DZ-24 KS324520 PM15CEB060 PS21353 PS21342-N TM55RZ-2H TM130DZ-H
MITSUBISHI module TM400HA-H KSB23030 PM30CTJ060-3 PS21254 PS21352-N TM55RZ-24 TM130DZ-2H
MITSUBISHI module TM400HA-2H KSB26060 PM50CTJ060 PS21244-E PS21343-N TM90RZ-H TM130DZ-24
MITSUBISHI module TM400HA-24 PM75EHS060 TM15T3A-H PS21254-E PS21542-N TM90RZ-2H TM200DZ-H
MITSUBISHI module TM60SZ-M PM100EHS060 TM25T3A-H PS21245-E PS21552-N TM90RZ-24 TM200DZ-2H
MITSUBISHI module TM100SZ-M PM600HVA200 QM20TG-9B PS21255-E PS21543-N TM130RZ-H
MITSUBISHI module PM200DHA120 PM900HSA060 QM200DY1-2H PS21246-E PM300DHA060 TM130RZ-2H
MITSUBISHI module QM200E2Y-28 PM1800HCE1200 QM200HA-HK PS21444-E PM75DHA120 TM130RZ-24
MITSUBISHI module RM50HA-20F PM150DKA060 QM20KD-HB QM75CDY-10 PM75BWA060 TM200RZ-H
MITSUBISHI module UM300CHA-9 PM100DKA060 QM20KD1-HB QM10E3Y-2HB PM75CSD060 TM200RZ-24
MITSUBISHI module QM25TB-2HB PM200DKA060 RM50TA-2H RM25HB-10F TM10T3B-H

Liên hệ :

CÔNG TY TNHH TĐH CÔNG NGHIỆP THỊNH PHÁT

Địa chỉ : 184/20/6, Bùi Văn Ngữ, Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM

Đt : 02838315147 – Hotline : 0948098802

Website : www.tpcovn.com

 

Comments

comments

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Linh kiện điện tử công suất Mitsubishi”