Công tắc, nút nhấn

công tắc, nút nhấn nhả, nút nhấn khẩn