Bộ điều khiển, Controller

bộ điều khiển nhiệt độ, tốc độ,