danh mục meanwell AC-DC

danh mục meanwell AC-DC

Liên Hệ

danh mục một số nguồn Meanwell AC-DC

 

Hotline: 090 8098 802
Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin và giá tốt nhất.

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

meanwell AC DC

danh mục một số nguồn Meanwell AC-DC :

NGUỒN MEANWELL

ENCLOSED-G3 SERIES
RS-15-3.3 RS-50-3.3 RS-150-3.3 RD-125-2412 RQ-125D
RS-15-5 RS-50-5 RS-150-5 RD-125-1248  
RS-15-12 RS-50-12 RS-150-12 RD-125-4812  
RS-15-15 RS-50-15 RS-150-15 RD-125-2448  
RS-15-24 RS-50-24 RS-150-24 RD-125-4824  
RS-15-48 RS-50-48 RS-150-48 RID-125-1205  
RS-25-3.3 RS-75-3.3 RD-35A RID-125-2405  
RS-25-5 RS-75-5 RD-35B RQ-50B  
RS-25-12 RS-75-12 RD-3513 RQ-50C  
RS-25-15 RS-75-15 RD-50A RQ-50D  
RS-25-24 RS-75-24 RD-50B RQ-65B  
RS-25-48 RS-75-48 RD-65A RQ-65C  
RS-35-3.3 RS-100-3.3 RD-65B RQ-65D  
RS-35-5 RS-100-5 RD-85A RQ-85B  
RS-35-12 RS-100-12 RD-85B RQ-85C  
RS-35-15 RS-100-15 RD-125A RQ-85D  
RS-35-24 RS-100-24 RD-125B RQ-125B  
RS-35-48 RS-100-48 RD-125-1224 RQ-125C  
ENCLOSED-NE SERIES
NES-15-5 NES-75-5 NED-35A NET-75A NES-350-3.3
NES-15-12 NES-75-12 NED-35B NET-75B NES-350-5
NES-15-15 NES-75-15 NED-50A NET-75C NES-350-7.5
NES-15-24 NES-75-24 NED-50B NET-75D NES-350-12
NES-15-48 NES-75-48 NED-75A NES-200-3.3 NES-350-15
NES-25-5 NES-100-5 NED-75B NES-200-5 NES-350-24
NES-25-12 NES-100-7.5 NED-100A NES-200-7.5 NES-350-27
NES-25-15 NES-100-9 NED-100B NES-200-12 NES-350-36
NES-25-24 NES-100-12 NED-100C NES-200-15 NES-350-48
NES-25-48 NES-100-15 NED-100D NES-200-24  
NES-35-5 NES-100-24 NET-35A NES-200-27  
NES-35-12 NES-100-48 NET-35B NES-200-36  
NES-35-15 NES-150-5 NET-35C NES-200-48  
NES-35-24 NES-150-7.5 NET-35D    
NES-35-48 NES-150-9 NET-50A    
NES-50-5 NES-150-12 NET-50B    
NES-50-12 NES-150-15 NET-50C    
NES-50-15 NES-150-24 NET-50D    
NES-50-24 NES-150-48      
NES-50-48        
ENCLOSED –SE SERIES
SE-200-3.3 SE-350-12 SE-450-48 SE-1000-5 SE-1500-5
SE-200-5 SE-350-15 SE-600-5 SE-1000-9 SE-1500-12
SE-200-7.5 SE-350-24 SE-600-12 SE-1000-12 SE-1500-15
SE-200-12 SE-350-27 SE-600-15 SE-1000-15 SE-1500-24
SE-200-15 SE-350-36 SE-600-24 SE-1000-24 SE-1500-27
SE-200-24 SE-350-48 SE-600-27 SE-1000-48 SE-1500-48
SE-200-27 SE-450-3.3 SE-600-36    
SE-200-36 SE-450-5 SE-600-48    
SE-200-48 SE-450-12      
SE-350-3.3 SE-450-15      
SE-350-5 SE-450-24      
SE-350-7.5 SE-450-36      
ENCLOSED-G2 SERIES
S-25-5 S-150-5 S-250-5 D-60A Q-120B
S-25-12 S-150-7.5 S-250-12 D-60B Q-120C
S-25-15 S-150-9 S-250-15 ID-60B Q-120D
S-25-24 S-150-12 S-250-24 T-60A Q-250B
S-40-5 S-150-13.5 S-250-27 T-60B Q-250C
S-40-12 S-150-15 S-250-48 T-60C Q-250D
S-40-15 S-150-24 S-350-5 IT-60D Q-250F
S-40-24 S-150-27 S-350-7.5 IT-60F T-40A
S-60-5 S-150-48 S-350-12 Q-60B T-40B
S-60-12 S-210-5 S-350-13.5 Q-60C T-40C
S-60-15 S-210-7.5 S-350-15 Q-60D  
S-60-24 S-210-12 S-350-24 IQ-60D  
S-100F-5 S-210-13.5 S-350-27 IQ-60F  
S-100F-7.5 S-210-15 S-350-48 D-120A  
S-100F-12 S-210-24   D-120B  
S-100F-15 S-210-27      
S-100F-24 S-210-48      
S-100F-48        
ENCLOSED-PFC SERIES
SP-75-3.3 SP-320-3.3 PSP-600-5 TP-75D QP-375-5A
SP-75-5 SP-320-5 PSP-600-12 TP-7503 QP-375-5B
SP-75-7.5 SP-320-5PNC PSP-600-13.5 TP-100A QP-375-5C
SP-75-12 SP-3207.5- PSP-600-15 TP-100B QP-375-5D
SP-75-13.5 SP-320-12 PSP-600-24 TP-100C QP-375-5E
SP-75-15 SP-320-13.5 PSP-600-27 TP-100D QP-375-24B
SP-75-24 SP-320-15 PSP-600-48 TP-150A QP-375-24C
SP-75-27 SP-320-24 PSP-1000-12 TP-150B HRP-75-3.3
SP-75-48 SP-320-27 PSP-1000-15 TP-150C HRP-75-5
SP-100-3.3 SP-320-36 PSP-1000-24 TP-150D HRP-75-7.5
SP-100-5 SP-320-48 PSP-1000-27 QP-100B HRP-75-12
SP-100-7.5 SP-480-3.3 PSP-1000-48 QP-100C HRP-75-15
SP-100-12 SP-480-5 PSP-1500-5 QP-100D HRP-75-24
SP-100-13.5 SP-480-12 PSP-1500-12 QP-100F HRP-75-36
SP-100-15 SP-480-15 PSP-1500-15 QP-100-3A HRP-75-48
SP-100-24 SP-480-24 PSP-1500-24 QP-100-3B HRP-100-3.3
SP-100-27 SP-480-48 PSP-1500-27 QP-100-3C HRP-100-5
SP-100-48 SP-500-12 PSP-1500-48 QP-100-3D HRP-100-7.5
SP-150-3.3 SP-500-13.5 RSP-2000-12 QP-150B HRP-100-12
SP-150-5 SP-500-15 RSP-2000-24 QP-150C HRP-100-15
SP-150-7.5 SP-500-24 RSP-2000-48 QP-150D HRP-100-24
SP-150-12 SP-500-27 RSP-2400-12 QP-150F HRP-100-36
SP-150-13.5 SP-500-48 RSP-2400-24 QP-150-3A HRP-100-48
SP-150-15 SP-750-5 RSP-2400-48 QP-150-3B HRP-150-3.3
SP-150-24 SP-750-12 RSP-3000-12 QP-150-3C HRP-150-5
SP-150-27 SP-750-15 RSP-3000-24 QP-150-3D HRP-150-7.5
SP-150-48 SP-750-24 RSP-3000-48 QP-200D HRP-150-12
SP-200-3.3 SP-750-27 HSP-150-2.5 QP-200F HRP-150-15
SP-200-5 SP-750-48 HSP-150-3.8 QP-200-3A HRP-150-24
SP-200-7.5 SP-240-5 HSP-150-5 QP-200-3B HRP-150-36
SP-200-12 SP-240-7.5 HSP-250-2.5 QP-200-3C HRP-150-48
SP-200-13.5 SP-240-12 HSP-250-3.6 QP-200-3D SVP-150-12
SP-200-15 SP-240-15 HSP-250-5 QP-200-3E SVP-150-24
SP-200-24 SP-240-24 TP-75A QP-320D SVP-150-48
SP-200-27 SP-240-30 TP-75B QP-320F SVP-300-12
SP-200-48 SP-240-48 TP-75C HRP-600-3.3 SVP-300-24
HRP-200-3.3 HRP-300-3.3 HRP-450-3.3 HRP-600-5 SVP-300-48
HRP-200-5 HRP-300-5 HRP-450-5 HRP-600-7.5 SVP-600-12
HRP-200-7.5 HRP-300-7.5 HRP-450-7.5 HRP-600-12 SVP-600-24
HRP-200-12 HRP-300-12 HRP-450-12 HRP-600-15 SVP-600-48
HRP-200-15 HRP-300-15 HRP-450-15 HRP-600-24 SVP-1500-12
HRP-200-24 HRP-300-24 HRP-450-24 HRP-600-36 SVP-1500-24
HRP-200-36 HRP-300-36 HRP-450-36 HRP-600-48 SVP-1500-48
HRP-200-48 HRP-300-48 HRP-450-48  

 

Comments

comments

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “danh mục meanwell AC-DC”